Historia Włocławka

Włocławek (łac. Vladislavia, niem. Leslau ) — miasto powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim, nad Wisłą, przy ujściu Zgłowiączki, powiat grodzki, siedziba powiatu włocławskiego. Jedno z głównych miast województwa (3. pod względem wielkości), historyczna stolica Kujaw. Miasto jest siedzibą biskupstwa włocławskiego. Włocławek uzupełnia stolice województwa w pełnieniu usług administracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, gospodarczych, turystycznych i rozrywkowych.
Położenie


Włocławek leży w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na obu brzegach Wisły oraz Zgłowiączki, w Kotlinie Płockiej. Miasto graniczy z gminami: Włocławek, Lubanie, Brześć Kujawski, Fabianki, Bobrowniki i Dobrzyń nad Wisłą.

Rzeki i jeziora

Główną rzeką przepływającą przez miasto jest Wisła dzieląca Włocławek na część prawobrzeżną (północna część miasta) i lewobrzeżną, odcinek przepływający przez miasto liczy 18 km. Kolejna ważna rzeka to Zgłowiączka (6,5 km odcinek na terenie miasta), której ujście do Wisły w X wieku stało się miejscem lokalizacji grodu książęcego. We wschodniej części miasta przepływa Struga Rybnicka, która poprzez Kanał Główny uchodzi do Wisły. Przez Włocławek przepływa także rzeka Chełmiczanka (w dzielnicy Zarzeczewo), Zofijka (w dzielnicy Zawiśle), które również wpadają do Wisły. Przez południową część miasta przepływa Lubieńka (w dzielnicy Michelin), która swoje ujście ma w Zgłowiączce.

Najważniejsze jeziora na terenie miasta to jezioro Czarne, Łuba, Rybnica, Krzywe Błota oraz zanikające jezioro Grzywno.

Parki, rezerwat i uzdrowisko

Lasy zajmują w mieście obszar 2 211,49 ha, zieleń miejska 258,167 ha (parki, zieleńce, skwery), a ogrody działkowe 182,18ha. We Włocławku funkcjonuje rezerwat oraz dwa parki:

 

Park im. Henryka Sienkiewicza — pierwszy park został tutaj założony w 1824 r. (ogród miejski) i zajmuje 21 ha. Przecina go rzeka Zgłowiączka, a w jego okolicach znajduje się między innymi Katedra Włocławska, Pałac Biskupi, bulwary. Park znajduje się w najstarszej części miasta i jest wpisany do rejestru zabytków. Wśród flory na uwagę zasługuje fakt występowania 104 różnych gatunków drzew.

Park im. Władysława Łokietka — park założony w 1968-1969 roku zajmuje 4,5 ha, obok ogrodów i pagórków znajduje się tutaj pomnik Armii Krajowej oraz kościół garnizonowy wojska i policji.

Rezerwat Kulin — rezerwat znajduje się w północnej — prawobrzeżnej części miasta i zajmuje 51,16 ha, najcenniejszym obiektem przyrodniczym jest "gorejący krzew Mojżesza", który występuje tylko w trzech miejscach w Polsce. O tej roślinie wspomina Stary Testament, a jej cechą charakterystyczną jest to, że wydzielane przez nią olejki mogą spowodować jej samozapłon.

Okolice miasta

Bezpośrednio z miastem sąsiaduje Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy — powstał w 1979 roku jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce, liczy 38 950 ha. Zamieszkują go m.in. rysie, bobry, sokoły wędrowne, bociany czarne.

Uzdrowisko Wieniec Zdrój — 5 km od Włocławka znajduje się otoczone przez lasy uzdrowisko, słynne z wód mineralnych (siarczanowych) odkrytych w 1907 roku i torfu leczniczego.

Cmentarze

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. (w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków), cmentarze "projektuje się i utrzymuje jako tereny o założeniu parkowym". We Włocławku znajdują się trzy cmentarze:

Cmentarz Komunalny przy al. Chopina — obecnie najstarszy istniejący cmentarz we Włocławku, utworzony w 1882 r. i zajmujący 18,3 ha. Na cmentarzu znajdują się między innymi nagrobki zasłużonych włocławian, żołnierzy polskich, radzieckich i niemieckich oraz cerkiew prawosławna.

Cmentarz w Michelinie (przy parafii Ducha Świętego).

Cmentarz Korabniki (pomiędzy ulicą Krzywa Góra a Toruńską).

Włocławianie spoczywają także w bazylice katedralnej, gdzie są pochowani między innymi biskupi włocławscy.

Pod Pomnikiem Poległych Obrońców Wisły na Wzgórzu Szpetalskim spoczywają włocławianie, którzy polegli broniąc miasta przed bolszewikami w sierpniu 1920 roku.

Kolejny cmentarz komunalny został zbudowany w 1990 roku poza obszarem administracyjnym miasta w Pińczacie i nadal jest rozbudowywany. Cmentarz znajduje się 4 km od Włocławka i docelowo ma zajmować obszar 28 ha.

Dawne cmentarze

Cmentarz na Zielonym Rynku — w okresie 1823-1893 część Zielonego Rynku pełniła funkcję cmentarza komunalnego.

Cmentarz przy ulicy Nowomiejskiej — W 1830 roku założono tutaj żydowski cmentarz (dawniej ulica nazywała się Żałobna), ale został on zniszczony przez okupantów niemieckich podczas II Wojny Światowej.

Cmentarz przy kościele ewangelicko-augsburskim, który funkcjonował do roku 1850.

Cmentarz przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela

Cmentarz wojenny przy ul. Wienieckiej — pochowano na nim rosyjkich i niemieckich żołnierzy po walkach z listopada 1914 r.; w okresie PRL na terenie cmentarza wybudowano blok Wieniecka 44 oraz duży sklep spożywczy (obecnie Biedronka)

Podział na jednostki funkcjonalno — przestrzenne 

Włocławek aktualnie składa się z 500 ulic. W statucie Miasta Włocławek nie określono podziału administracyjnego miasta, ale w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Włocławka mamy do czynienia z podziałem miasta na obszary:

Śródmieście (obszar składający się ze starego miasta i centrum, położony centralnie, kumulujący usługi, kulturę, rozrywkę, 27 867mieszkańców)

Zazamcze (obszar głównie zabudowy wielorodzinnej w zachodniej części miasta przylegający bezpośrednio do śródmieścia, 22 668mieszkańców);

Południe (obszar zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej w południowej części miasta przylegający bezpośrednio do śródmieścia, 36 209 mieszkańców);

Wschód Mieszkaniowy (obszar zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i przemysłowej we wschodniej części miasta przylegający bezpośrednio do śródmieścia, 17 620 mieszkańców);

Zawiśle (obszar zabudowy jednorodzinnej w północnej prawobrzeżnej części miasta, 3 393 mieszkańców);

Michelin (obszar głównie zabudowy jednorodzinnej w najbardziej wysuniętej na południe części miasta, 7 605 mieszkańców);

Rybnica (obszary zabudowy jednorodzinnej, przemysłowej, wypoczynkowej w najbardziej wysuniętej na wschód części miasta, 609 mieszkańców);

Wschód Leśny (obszar niezabudowany we wschodniej części miasta, m.in. tereny po byłym poligonie wojskowym);

Zachód Przemysłowy (najbardziej na Zachód wysunięta część miasta, głównie przemysłowa, 930 mieszkańców);

Wschód Przemysłowy(obszar głównie przemysłowy we wschodniej części miasta, 322 mieszkańców).

Na ogólnie dostępnych mapach (planach miasta) zwykle nie zaznacza się podziału miasta na obszary funkcjonalno-przestrzenne, wschodnie dzielnice określane są jako Wschód i Kazimierza Wielkiego, nie występuje nazwa Zachód Przemysłowy, a Michelin traktowany jest jako dzielnica położona na południe od Mielęcina, a nie obszar obejmujący oba te osiedla. Nazwy włocławskich dzielnic i osiedli to często nazwy miejscowości wcielonych do miasta na przestrzeni dziejów (np. Zazamcze, Rybnica), na mapach i w powszechnym użyciu znalazły się również nazwy stosunkowo nowe (np. Śródmieście, Zawiśle, Południe).

Patron miasta

8 października 2002 roku patronem miasta został uznany błogosławiony Michał Kozal (1893-1943) — biskup i męczennik II wojny światowej.

Symbole miasta i Święto Miasta

W Uchwale nr 65/XII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 6 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek określono symbole miejskie.

 

Herb

Herb miejski zmieniał się na przestrzeni dziejów, a najstarsze jego wizerunki zachowały się na pieczęciach miejskich z XIII wieku. Jeszcze w 1990 roku herb miasta wyglądał inaczej niż ten obecnie obowiązujący. W 1950 roku zmieniono herb wyrzucając infułę biskupią i umieszczając na środkowej baszcie tarczę z półlwem i półorłem, która przypominała herb książąt kujawskich ( herb miejski nie posiadał korony). W 1990 roku powrócono do herbu opisanego przez Magistrat Włocławka w 1925 roku.

Obecny herb został określony w uchwale w następujący sposób: "w czerwonej tarczy srebrny mur blankowany ze złotą zamkniętą bramą, nad murem trzy baszty z których dwie boczne mniejsze blankowane, zaś środkowa większa blankowana z nakrytą złotą infułą biskupią".

herb

Barwy miasta

Barwy miejskie określają dwa kolory dominujące na fladze miasta: żółty i czerwony. Połączenie tych dwóch kolorów również jest wykorzystywane w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu. Kolory te stosuje włocławskie MPK do malowania swoich autobusów.

flaga

Jak samodzielnie znaleźć pracę w Polsce https://pl.jobajoba.com/. экскурсии в дубае. Switch to the cheapest coin exchange for great deals and reliable service. Save on every transaction with the lowest cryptocurrency exchange fees on the market.