Fabryka chemiczna „Bengal”

     Założycielem fabryki chemicznej „Bengal” był Antoni Gausepohl, chemik \ Quedlinburga, który w roku 1894 w małym pomieszczeniu, wynajętym przy ulicy Gdańskiej Nr. 10 rozpoczął fabrykację suchych atramentów. Wyroby atramentowe wyrabiane przez fabrykę Bengal, zjednały sobie od razu tak licznych odbiorców w kraju i w Rosji, że w niedługim czasie musiano przystąpić do rozszerzenia przedsiębiorstwa. Gausepohl przyjął na wspólnika Biedermana i razem w nowo wybudowanej fabryce przy ulicy Płockiej rozpoczęto oprócz wyrobu atramentów, także fabrykację farb dla przemysłu włókienniczego. W roku 1909 spółka zostaje rozwiązana, zabudowania fabryczne sprzedane, a Antoni Gausepohl po spłacie Biedermana wybudował przy ulicy Płockiej Nr. 105 i 106 nowy budynek fabryczny, zaopatrzony w mechaniczne urządzenie. Przedsiębiorstwo rozwijało się znakomicie, w tym okresie czasu było zatrudnionych przeszło 100 osób z administracją. W roku 1912 po śmierci Antoniego Gausepohla, nabył fabrykę Leon Brech, który w dalszym ciągu rozszerzał przedsiębiorstwo wysyłając towar w głąb Rosji do Charbina, Irkutska i Kamczatki. W okresie wojny przedsiębiorstwo zostało zupełnie zniszczone, gdyż okupanci zarekwirowali całe urządzenie fabryczne, inwentarz i wszystkie zapasy surowców i gotowego towaru. Leon Brech zaczął w roku 1923 powoli odbudowywać fabrykę wyrabiając atramenty w stanie suchym i płynnym. Ponowne uruchomienie fabryki nastręczało dużo trudności z powodu braku kapitału obrotowego i z braku w kraju odpowiednich surowców. Powoli jednakże dzięki wytrwałej pracy Brecha, zaczyna przedsiębiorstwo pomyślnie się rozwijać, wyrabiając wszelkiego rodzaju atramenty płynne i suche, tusze, kleje, masę walcową i hektograficzną .