PGK Saniko

Historia powstania Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej "Saniko" sięga roku 1930. Datę tę można uznać za początek funkcjonowania pierwszego, komunalnego zakładu we Włocławku, posiadającego wszystkie składniki majątkowe dla świadczenia usług publicznych. Zakładowi Oczyszczania Miasta powierzono dwie funkcje usługowe, a mianowicie:

 

 • wywóz nieczystości stałych i płynnych z placówek usług publicznych oraz nieruchomości prywatnych
 • zabezpieczenie konnego transportu osobowego dla potrzeb obsługi konduktów pogrzebowych.
 •  

  W pierwszych latach po II wojnie światowej Zakład Oczyszczania Miasta funkcjonował na bazie majątku trwałego z lat 30-tych, który stanowiły: dwa parterowe budynki drewniane kryte papą, szopa drewniana dla wozów i dwa budynki murowane parterowe, w tym jeden budynek administracyjny.

  Oczyszczanie miasta wykonywano w sposób ręczny (łopaty, miotły) i przy użyciu transportu konnego, który stanowiły: 12 wozów jedno i dwukonnych, 3 beczkowozy do wywozu fekalia oraz 15 koni. Ponadto Włocławki ZOM otrzymał z demobilu wojennego 1 francuski samochód asenizacyjny marki "Panchard" oraz 1 ciągnik niemiecki marki "Lanz Buldog".

  Przedmiot działania ZOM-u w latach 1946-1950 było:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
 • *zamiatanie oraz odśnieżanie ulic i placów wskazanych przez Zarząd Miasta,
 • *czyszczanie jezdni, chodników i placów z padłych zwierząt domowych (psy, koty),
 • *wywóz nieczystości stałych i płynnych z placówek usług publicznych oraz zakładów przemysłowych,
 • *opróżnianie śmietników, dołów kloacznych i szamb w posesjach mieszkalnych oraz wywóz nieczystości na wysypisko
 • Działalność zakładu skoncentrowana była głównie na obsłudze urzędów, placówek usług publicznych oraz nieruchomości mieszkalnych przy głównych ulicach miasta. Jak wynika z danych archiwalnych w roku 1949, usługami oczyszczania miasta objęte było 34% długości ulic i placów, 4 tys. nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych oraz około 3 tys. nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji miejskiej.
 • W dniu 24 stycznia 1951 r. na podstawie Uchwały nr 3/26 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Włocławku oraz przepisu dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1960 r. nr 18 poz. 111) powołano we Włocławku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Kilińskiego 20.
 • W skład nowo utworzonego przedsiębiorstwa państwowego usług komunalnych weszły:
 • *Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Kilińskiego 20,
 • *Zakład Komunikacji Samochodowej przy ul. Kilińskiego 20,
 • *Zakład Oczyszczania Miasta przy al. Chopina 7/9,
 • *Zakład Pogrzebowy przy ul. Chopina 3,
 • *Łaźnia Miejska przy ul. Polewki (Kapitulna) 18
 • *Hotel „Victoria” przy ul. Przedmiejskiej 1/3,
 • *Pralnia przy ul. Szpitalnej.
 • Rok 1960 przyniósł przełom w technice i technologii oczyszczania Włocławka. Od tego roku następuje proces zastępowania taboru konnego w wywozie nieczystości stałych taborem samochodowym. Definitywne rozstanie z transportem konnym w oczyszczaniu Włocławka nastąpiło w 1963 r. Transport samochodowy stanowiły głównie importowane z Czechosłowacji ciężarowe samochody bezpylne marki "Skoda", z urządzeniem do mechanicznego opróżniania pojemników oraz liniowym zgniotem nieczystości.
 • Wprowadzanie taboru samochodowego do oczyszczania Włocławka spowodowało:
 • zwiększenie zdolności usługowej i objęcie terytorium całego miasta usługami Zakładu Oczyszczania Miasta,
 • ustalenie w mieście tras wywozu nieczystości stałych,
 • zwiększenie częstotliwości wywozu nieczystości stałych,
 • rozbiórkę przedwojennych murowanych śmietników w posesjach mieszkalnych i budowę pergoli dla pojemników typu SM-110
 • Rosnące ilości taboru samochodowego do oczyszczania miasta wymagały urządzenia odpowiedniego zaplecza technicznego w postaci: garaży, warsztatu do wykonywania przeglądów i napraw bieżących, magazynu części zamiennych, zakładowej stacji paliw i myjni pojazdów. Ponadto zwiększające się wymagania w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wymagały urządzenia odpowiednich pomieszczeń sanitarnych dla pracowników (szatnie, natryski, jadalnia). Tych funkcji nie mogły spełniać przedwojenne szopy drewniane, które na początku lat 60-tych zostały rozebrane. Budowa nowoczesnej bazy Zakładu Oczyszczania Miasta prowadzona była w latach 1966-1972.

  W roku 1968 oddano do użytku budynek warsztatowy o powierzchni 968m2.W budynku tym znajdowały się 3 kanały do napraw podwozi samochodowych, narzędziownia i maszyny do obróbki metalu.

  W roku 1969 oddano do użytku budynek administracyjny o powierzchni 472m2 przy ul. Komunalnej 4, do którego przeniesiono biura dyrekcji MPGK z ul. Kilińskiego 20.

  W roku 1970 wybudowano zakładową stację paliw z podziemnymi zbiornikami, z której korzystały oprócz samochodów MPGK także wozy innych firm komunalnych (Miejska Służba Drogowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, samochody Prezydium MRN).

  W roku 1971 przebudowano portiernię przy bramie wejściowej, wybudowano myjnię i zasieki do składowania opału.

  W roku 1972 wybudowano garaże o powierzchni 721m2, ogrodzono nieruchomość i parkingi zakładowe.

 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

  W krótkim okresie czasu po utworzeniu województwa włocławskiego (1.06.1975) doszło do rozszerzenia przestrzennego zakresu działania włocławskich przedsiębiorstw komunalnych oraz nowego uprofilowania ich działalności. Na mocy Zarządzenia nr 66/76 Wojewody Włocławskiego z dnia 15 czerwca 1976r dotychczasowe Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przy ul. Komunalnej 4 zostało przekształcone w Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W skład Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w 1976r weszły tylko 3 zakłady z dawnego MPGK, tj.

  *Zakład Oczyszczania Miasta przy ul. Komunalnej 4,

  *Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej przy ul. K. Napierskiego 71 (Papieżka),

  *Łaźnia Miejska przy ul. Polewki 18 (Kapitulna).

  Czynniki rozwoju urbanistycznego Włocławka zdominowały potrzeby podregionu i tworzyły nową wielkość popytu na usługi oczyszczania miasta w wymiarze dwukrotnie większym niż dotychczas, tj. w roku 1975. Sprostanie tak dużym wyzwaniom mogło być realne tylko w warunkach istotnego wzrostu ilości specjalistycznego taboru do oczyszczania miasta oraz wyposażenia posesji w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia nieczystości stałych.

  W dniu 30 grudnia 1991r Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVII /120/91 o przekształceniu państwowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego we Włocławku w jednoosobową spółkę gminy. Uchwała ta rozstrzygała o:
  • nazwie nowego podmiotu gospodarczego, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" spółka z o.o.,
  • wydzieleniu z przekształconego majątku RPGK wysypiska śmieci w Machnaczu gm. Brześć Kujawski,

  W dniu 23 grudnia 1992r. umocowani przedstawiciele Zarządu Miasta Włocławka oraz dyrekcji RPGK podpisali akt notarialny nr 3490 przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego, która została utworzona na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990r o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. nr 51 poz. 298) i działa na podstawie przepisów kodeksu handlowego oraz innych przepisów prawa dotyczących podmiotów gospodarczych, usług komunalnych itd.

  W dniu 8 stycznia 1993r postanowieniem Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy we Włocławku wpisano do rejestru handlowego (dz. B nr RHB 795) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" we Włocławku, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Kolejnym ważnym faktem w historii przedsiębiorstwa jest udzielenie przez Urząd Patentowy RP w dniu 14 kwietnia 2003 r włocławskiemu "Saniko" prawa ochronnego (na okres 10 lat) na zgłoszony znak towarowy (nr Z-206 465) używany od roku 1999. Znak ten tworzy słowo "Saniko" oraz stylizowany płomień w kolorze czerwonym i czarnym na białym tle.

  saniko

 

Wygląd siedziby Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Komunalnej 4 w roku 1930