Z przeszłości administracyjnej Włocławka

W 1975 r. Włocławek został stolicą województwa włocławskiego.
Obecnie jest stolicą powiatu włocławskiego, i przynależy do województwa kujawsko-pomorskiego.
Te fakty znane są mieszkańcom
miasta i regionu. Inaczej jest jednak ze znajomością przeszłości
administracyjnej naszego miasta
w historii, a szczególnie w okresie zaborów, kiedy to następowało
bardzo dużo zmian w tym zakresie. Pomimo tego, że informacje
o tym ukazały się już w dwóch
publikacjach naukowych, w jednej z 1978 r., drugiej z 1999 r.,
a także rok temu na łamach „Tygodnika Kujawskiego”, myślę,
że warto poświęcić tej tematyce
kolejny artykuł.
Dla Włocławka czas niewoli rozpoczął się w 1793 r., czyli po II zaborze.
Jeszcze w tym samym roku zaborcy
wprowadzili nowy podział administracyjny nowo zdobytych terenów.
Włocławek znalazł się w prowincji
pod nazwą Prusy Południowe (Südpreussen), którą podzielono na dwa
departamenty. Ostatecznie Włocławek włączono do departamentu
piotrkowskiego, i powiatu brzeskiego
z siedzibą w Brześciu Kujawskim.
Po III rozbiorze, który miał miejsce
w 1795 r. Włocławek nadal przynale-
żał do Prus Południowych, i powiatu
brzeskiego. Prusacy zmienili tylko
podział prowincji na departamenty.
Włocławek włączono do departamentu poznańskiego. Do kolejnych
zmian w przynależności administracyjnej miasta i Kujaw wschodnich
doszło po zajęciu tych terenów przez
Francuzów. W 1807 r., po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, jego
władze wprowadziły nowy podział
administracyjny kraju. W wyniku
tego podziału Włocławek, w dalszym ciągu należał do powiatu
brzeskiego ale przyłączony został
do departamentu bydgoskiego.
Do następnej zmiany w przynależ-
ności administracyjnej Włocławka
w okresie zaborów doszło po przegranej wojnie przez Napoleona z Rosją
i zajęciu Księstwa Warszawskiego
przez Rosjan. W 1815 r. utworzono
Królestwo Polskie, które połączono
unią personalną z Rosją. Królestwo
podzielone zostało na województwa
i obwody. Istniejące wcześniej trzy
powiaty kujawskie (brzeski, kowalski
i radziejowski) połączono w jeden –
obwód kujawski z siedzibą władz we
Włocławku. Obwód ten włączono
do województwa mazowieckiego ze
stolicą w Warszawie. Ważnym dla
Włocławka wydarzeniem było nadanie mu w 1819 r. przez Namiestnika Królestwa Polskiego praw, które
przysługiwały stolicom województw.
W efekcie, od tego momentu do koń-
ca okresu zaborów na czele władz
miasta stał prezydent, a nie jak wcze-
śniej (i jak w innych miastach kujawskich) burmistrz. Mimo to w 1830 r.
Włocławek przestał być stolicą obwodu, którą przeniesiono do Brześcia
Kujawskiego. Stało się tak na wnioski
mieszkańców wielu miejscowości obwodu, którzy narzekali na znaczne
odległości, które musieli pokonywać
w załatwianiu różnych spraw do
miasta, które tak naprawdę położone
było na krańcu obwodu. Włocławek
w tym czasie rozwijał się na tyle szybko, że tę decyzję zmieniono po kilku
latach, i w 1836 r. ponownie przeniesiono siedzibę władz obwodu kujawskiego z Brześcia Kujawskiego do
Włocławka.
W następnych dziesięcioleciach
dochodziło do „kosmetycznych”
zmian w przynależności administracyjnej Włocławka. W 1837 r. zmieniono nazwy województw na gubernie. Województwo mazowieckie, do
którego przynależało miasto od tego
roku istniało pod nazwą guberni warszawskiej. W 1842 r. przemianowano
obwody na powiaty. Z dotychczasowego obwodu kujawskiego utworzono powiat włocławski, który swym
zasięgiem obejmował nadal całe Kujawy wschodnie. Zmniejszenie liczby guberni z 8 do 5, na które zostało
podzielone Królestwo Polskie w 1844
r. nie wpłynęło na przynależność administracyjną Włocławka. Włocławek do końca zaborów przynależał
do guberni warszawskiej i był stolicą
powiatu włocławskiego. Nie miała na
to wpływu także gruntowna reforma
podziału administracyjnego Królestwa Polskiego, którą wprowadzono
w 1866 r. Wtedy podzielono kraj na 10
guberni i 85 powiatów. Dotychczasowy powiat włocławski podzielono na
dwa powiaty włocławski z siedzibą we
Włocławku, i radziejowski, a po utracie przez Radziejów praw miejskich
i przeniesieniu siedziby powiatu
z Radziejowa do Nieszawy, na powiat
nieszawski. W wyniku tej reformy
zmniejszyła się tylko wielkość powiatu włocławskiego, ale miasto nadal
pozostawało siedzibą władz powiatowych oraz innych ważnych instytucji
państwowych, szczebla powiatowego.
     W 1975 r. Włocławek został stolicą województwa włocławskiego. Obecnie jest stolicą powiatu włocławskiego, i przynależy do województwa kujawsko-pomorskiego. Te fakty znane są mieszkańcom miasta i regionu. Inaczej jest jednak ze znajomością przeszłości administracyjnej naszego miasta w historii, a szczególnie w okresie zaborów, kiedy to następowało bardzo dużo zmian w tym zakresie. Pomimo tego, że informacje o tym ukazały się już w dwóch publikacjach naukowych, w jednej z 1978 r., drugiej z 1999 r., a także rok temu na łamach „Tygodnika Kujawskiego”, myślę, że warto poświęcić tej tematyce kolejny artykuł.
     Dla Włocławka czas niewoli rozpoczął się w 1793 r., czyli po II zaborze. Jeszcze w tym samym roku zaborcy wprowadzili nowy podział administracyjny nowo zdobytych terenów. Włocławek znalazł się w prowincji pod nazwą Prusy Południowe (Südpreussen), którą podzielono na dwa departamenty. Ostatecznie Włocławek włączono do departamentu piotrkowskiego, i powiatu brzeskiego z siedzibą w Brześciu Kujawskim. Po III rozbiorze, który miał miejsce w 1795 r. Włocławek nadal przynale-żał do Prus Południowych, i powiatu brzeskiego. Prusacy zmienili tylko podział prowincji na departamenty. Włocławek włączono do departamentu poznańskiego. Do kolejnych zmian w przynależności administracyjnej miasta i Kujaw wschodnich doszło po zajęciu tych terenów przez Francuzów. W 1807 r., po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, jego władze wprowadziły nowy podział administracyjny kraju. W wyniku tego podziału Włocławek, w dalszym ciągu należał do powiatu brzeskiego ale przyłączony został do departamentu bydgoskiego.Do następnej zmiany w przynależ-ności administracyjnej Włocławka w okresie zaborów doszło po przegranej wojnie przez Napoleona z Rosją i zajęciu Księstwa Warszawskiego przez Rosjan. W 1815 r. utworzono Królestwo Polskie, które połączono unią personalną z Rosją. Królestwo podzielone zostało na województwa i obwody. Istniejące wcześniej trzy powiaty kujawskie (brzeski, kowalski i radziejowski) połączono w jeden – obwód kujawski z siedzibą władz we Włocławku. Obwód ten włączono do województwa mazowieckiego ze stolicą w Warszawie. Ważnym dla Włocławka wydarzeniem było nadanie mu w 1819 r. przez Namiestnika Królestwa Polskiego praw, które przysługiwały stolicom województw. W efekcie, od tego momentu do koń-ca okresu zaborów na czele władz miasta stał prezydent, a nie jak wcze-śniej (i jak w innych miastach kujawskich) burmistrz. Mimo to w 1830 r. Włocławek przestał być stolicą obwodu, którą przeniesiono do Brześcia Kujawskiego. Stało się tak na wnioski mieszkańców wielu miejscowości obwodu, którzy narzekali na znaczne odległości, które musieli pokonywać w załatwianiu różnych spraw do miasta, które tak naprawdę położone było na krańcu obwodu. Włocławek w tym czasie rozwijał się na tyle szybko, że tę decyzję zmieniono po kilku latach, i w 1836 r. ponownie przeniesiono siedzibę władz obwodu kujawskiego z Brześcia Kujawskiego do Włocławka.
     W następnych dziesięcioleciach dochodziło do „kosmetycznych” zmian w przynależności administracyjnej Włocławka. W 1837 r. zmieniono nazwy województw na gubernie. Województwo mazowieckie, do którego przynależało miasto od tego roku istniało pod nazwą guberni warszawskiej. W 1842 r. przemianowano obwody na powiaty. Z dotychczasowego obwodu kujawskiego utworzono powiat włocławski, który swym zasięgiem obejmował nadal całe Kujawy wschodnie. Zmniejszenie liczby guberni z 8 do 5, na które zostało podzielone Królestwo Polskie w 1844 r. nie wpłynęło na przynależność administracyjną Włocławka. Włocławek do końca zaborów przynależał do guberni warszawskiej i był stolicą powiatu włocławskiego. Nie miała na to wpływu także gruntowna reforma podziału administracyjnego Królestwa Polskiego, którą wprowadzono w 1866 r. Wtedy podzielono kraj na 10 guberni i 85 powiatów. Dotychczasowy powiat włocławski podzielono na dwa powiaty włocławski z siedzibą we Włocławku, i radziejowski, a po utracie przez Radziejów praw miejskich i przeniesieniu siedziby powiatu z Radziejowa do Nieszawy, na powiat nieszawski. W wyniku tej reformy zmniejszyła się tylko wielkość powiatu włocławskiego, ale miasto nadal pozostawało siedzibą władz powiatowych oraz innych ważnych instytucji państwowych, szczebla powiatowego.

translation services english to russian, uk from. Legal translation from russian to english по материалам сайта.